Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Michał Stańka

Michał Stańka

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 90, przynależność:

Status: powołany - 28.03.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Mieszkaniowa stała Uchwała Nr II/8/2018 członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr II/3/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-03-28 14:28:30 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:29:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 rok VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:30:36 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922E w zakresie budowy chodnika na odcinku od Miasta Zelowa do miejscowości Pożdżenice – Etap I i II" VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:31:37 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wygiełzów" VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:34:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:36:26 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:38:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad dotyczących gospodarowania świetlicą wiejską w Ignacowie VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:53:12 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zelów na rok 2019" VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:55:17 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zelów VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 14:56:44 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:01:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zelów VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:12:16 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów, na terenie miasta i gminy Zelów VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:15:11 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Zelowie ul. Poznańska 8 VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:32:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:37:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:39:23 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zelów na rok budżetowy 2019 r. VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:41:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:43:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Statutów Sołectw VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 15:51:11 Głosowanie nad przyjęciem projektu w sprawie rozpatrzenia skargi VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-28 13:40:54 Głosowanie nad rozszerzeniem składu ilościowego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2019-03-28 13:41:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania radnego w skład Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2019-03-28 13:43:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania radnego w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zelowie VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2019-03-28 13:42:52 Głosowanie nad rozszerzeniem składu ilościowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zelowie VI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2019-05-09 13:43:35 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029 VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 13:45:00 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów za 2019 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 14:38:12 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 14:41:23 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Zelów VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 15:51:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 15:59:35 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 16:02:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania imienia Stadionowi przy ul. Piotrkowskiej w Zelowie VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 16:05:48 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla działań mających na celu budowę "Odkrywki Złoczew" VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 16:08:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów od dnia 1 września 2019 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 16:10:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 16:17:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 16:19:03 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 16:21:05 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku niepublicznym w Zelowie VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 13:33:04 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. Dodanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jako pkt. 8 VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 13:33:53 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. Przesunięcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Zelów za 2018 rok z pkt. 17 na pkt. 10 VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-09 15:28:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne VII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-30 14:42:45 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029 VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-30 14:46:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-30 14:47:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922E w zakresie budowy chodnika na odcinku od Miasta Zelowa do miejscowości Pożdżenice – Etap I i II" VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-30 14:50:30 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad dotyczących gospodarowania świetlicą wiejską w Ignacowie VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-30 14:52:12 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-30 14:54:31 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-30 14:37:43 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-30 13:26:20 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na dodadniu punktu 5 "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości" VIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-27 11:46:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zelowa wotum zaufania IX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-27 12:27:51 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zelów za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-27 12:28:56 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Zelowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-27 12:33:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-27 12:35:51 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie IX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-27 12:46:04 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029 IX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-27 12:47:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-27 12:48:26 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Łodzi środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie IX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-27 12:50:35 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu IX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-27 12:51:51 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zelów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego IX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-27 12:53:41 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Statutów Sołectw IX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-27 12:57:49 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków IX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-27 12:59:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej IX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-27 13:02:32 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie opłat za nieczystości komunalne IX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-27 13:04:33 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zelów na lata 2019-2022 IX Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:15:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:20:14 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 rok. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:27:28 Głosoawnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zelów do Klastra Energetycznego – Klaster Zielonej Energii. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:31:16 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wygiełzów”. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:34:04 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Zelów w 2019 roku. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:37:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zelów w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:39:58 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:42:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Wygiełzowie Nr 16. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:44:49 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:46:56 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnych lokali stanowiących własność Gminy Zelów. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-07-31 13:48:47 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. X Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 13:51:31 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029 XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 13:52:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 rok XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 13:54:50 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów obejmującego cały obszar miasta i gminy w zakresie korekty tekstu planu XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 13:59:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zelów XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:04:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zelów XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:06:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zelowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zelowie XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:08:37 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:13:00 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:14:32 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Zelów XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:16:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:18:53 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:41:40 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:43:00 Głosowanie nad przyjęciem 3 osobowego składu komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych w kadencji 2020-2023 XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:44:10 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:45:27 Głosowanie nad powołaniem w skład Komisji Skrutacyjnej zgłoszonych osób XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 15:17:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 15:18:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Bełchatowie XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-09-26 14:11:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wysokości cen i opłat za ciepło XI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:10:58 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2029 XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:19:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 r. XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:21:05 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 r. dotyczącej poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:23:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2020 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:27:45 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:35:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie opłaty targowej XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:37:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-14 13:39:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 XII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 10:27:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2029 XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 10:28:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 10:42:52 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:15:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2020 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:17:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Zelów w 2020 roku XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:20:11 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:21:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:23:47 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Zelowie ul. Poznańska 8 XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:25:35 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zelów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:27:47 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:30:16 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz w domach dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży dotkniętych przemocą domową lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:31:40 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zelowie na rok 2020 XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:51:05 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej odbudowy linii kolejowej do Zelowa XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 11:53:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zelów na rok szkolny 2019/2020 XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 13:51:50 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich w szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach, do struktury klas I-III z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-30 10:13:38 Głosowanie nad wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad z punktu 23 dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich w szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach, do struktury klas I-III z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym XIII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 przeciw
2020-01-30 13:14:54 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:18:50 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 r. XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:21:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:22:58 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na funkcjonowanie punktu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zelowie oraz Filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Zelowie XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:35:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zelów na rok 2020" XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:38:02 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:39:53 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zelów XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:41:47 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Zelowie na 2020 rok XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:46:00 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzanych przez Gminę Zelów na rok budżetowy 2020 XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-30 13:47:51 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie XIV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-02-28 13:09:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 XV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-02-28 13:10:48 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 rok XV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-02-28 13:19:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego pn. CUŚ dla powiatu bełchatowskiego o numerze RPLD.09.02.01-10-A066/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-02-28 13:22:06 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków XV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-02-28 13:24:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zelów w roku budżetowym 2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-02-28 13:31:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów, na terenie miasta i gminy Zelów XV Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 12:20:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 12:25:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 r. XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 12:26:53 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew" XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 12:34:36 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zelów na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 12:36:35 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zelów XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 12:38:19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 13:07:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich w szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach, do struktury klas I-III z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 13:09:42 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-27 13:11:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uznania skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie za bezzasadną XVI Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:10:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 rok XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:09:54 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:15:08 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:19:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:48:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych polegające na przejęciu "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez "Zakład Usług Komunalnych" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Zelowie XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:50:13 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 118 poł. w obrębie 02 miasta Zelowa) XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:52:58 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 39/3 poł. w obrębie 19 Jamborek-Kol.Karczmy) XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:54:20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 34/34 poł. w obrębie 19 Jamborek-Kol. Karczmy) XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:55:26 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 5 poł. w obrębie 01 Bocianicha) XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:57:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 35/7 poł. w obrębie 06 m. Zelowa) XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:58:54 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. dz. nr 584 poł. w obrębie 18 Kurów-Kurówek gm. Zelów) XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:01:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:04:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:07:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zelów XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:08:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnych lokali stanowiących własność Gminy Zelów XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:11:04 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. zs. w Zelowie i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:13:10 Głosowanie nad przyjęciem projektu w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:15:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania miesięcznej diety Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zelowie XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 14:17:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Zelowie biorących udział w posiedzeniu Rady i Komisji XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 11:11:42 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zelów z punktu 28. XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 11:12:42 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odcinku od miejscowości Karczmy do miejscowości Kociszew - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)" jako punkt 15 XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-28 13:12:06 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odcinku od miejscowości Karczmy do miejscowości Kociszew - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)" XVII Sesja Rady Miejskiej w Zelowie w kadencji 2018 - 2023 za